Styrelsen för BLANKA Varberg Choir Festival Ideella Förening
följer Dataskyddsförordningen enligt GDPR=EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Föreningen har ett personuppgiftsregister över körledare som bjuds in till och deltar med sina körer i våra festivaler.
Detta register består av:

  • Namn på körledare plus ev. annan kontaktperson
  • Adress
  • e-postadress
  • Telefonnummer
  • Stämmor som representeras i kören; bas, tenor, sopran etc

Vi samlar in personuppgifterna på körledarna genom en anmälan till festivalen. Inbjudan har dessförinnan sänts ut via e-post enligt upparbetat register till körledare. Registret förvaras i databas hos ansvarig medlem i styrelsen. Föreningen är opolitisk. Registret delges inte någon utomstående. Då föreningen arrangerar körfestivaler vartannat/vart tredje år sparas och uppdateras personuppgiftsregistret så länge föreningen är aktiv. Registret innehåller inga känsliga personuppgifter.

Rättsliga grunder:
Avtal om personuppgiftsbehandling är nödvändig för att vi skall kunna uppfylla vår del av arrangemanget körfestival; inbjudan, information och distribution av noter, program med tider och platser.
Efter genomgången intresseavvägning anser styrelsen att vår bildhantering på hemsida resp. facebook och instagram är berättigad. Deltagande körer sänder själva in sina presentationsbilder. Körens namn anges. Enskilda körmedlemmars namn finns inte registrerade. Styrelsen ansvarar för dokumentering av bilder under festival och offentliggör valda delar på hemsida, till viss del på facebook och instagram. Ändamålet med hemsida och facebook är information till deltagare och publik och är en viktig del i vår marknadsföring.

Information om föreningen:
Vi är en liten ideell förening som består av en styrelse på 9 personer plus adjungerade 2 personer. Några ytterligare medlemmar finns inte i föreningen.
Teman för festivalerna har varit fred, gemenskap och glädje i sång.
Vi arrangerar vartannat/ vart tredje år en körfestival i Varberg – BLANKA Varberg Choir Festival.
Till körfestivalen bjuds in ett 50-tal körer med ca sammanlagt 1000-1200 deltagare.
Vi engagerar också till festivalerna ett par större artister och en namnkunnig dirigent samt en större orkester.
Den första festivalen arrangerades i maj 2015, den andra i maj 2017 och den tredje kommer enligt plan att vara i maj 2022. Inbjudan till körledare kommer att sändas ut med email under våren 2019.

För mer info och bilder – se vår hemsida, www.varbergchoirfestival.se.

13 februari 2019/Styrelsen för BLANKA Varberg Choir Festival Ideella Förening